Kainos

PRENUMERATA METAMS:
Australijoj: $120
N.Zelandijoje oro paštu: $180
Užsienyje oro paštu: $225
SKELBIMAI (su GST):
Komerciniai – Už 1cm per dvi skiltis: $8.80
Šventiniai sveikinimai: $20
Užuojautos ir maži vienkartiniai: $30
Lietuviškoms Organizacijoms Nuolaida: 25%
Kartojant Nuolaida: 50%
PASTABOS:
  • Už skelbimų turinį readakcija neatsako.
  • Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra.
  • Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.
  • Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakicijos ir leidėjų nuomone